PTTK
REGULAMIN Nadania Dyplomu Najaktywniejszego Turysty Oddziału PTTK w Świętochłowicach

POLSKIE    TOWARZYSTWO                   

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ZARZĄD ODDZIAŁU

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 ul. Bytomska 40, 41‒600 Świętochłowice

                             

                                                   REGULAMIN

Nadania Dyplomu Najaktywniejszego Turysty Oddziału PTTK w Świętochłowicach

1. Dyplom Najaktywniejszego Turysty Oddziału PTTK w Świętochłowicach może być nadany tylko 

    członkowi PTTK z opłaconą w danym roku składką członkowską PTTK w Świętochłowicach.

2. Ustanawia się dyplom dla NTO PTTK    w 3 stopniach; I, II, i III miejsce.

3. Punktacja za udział w imprezach organizowanych tylko przez Oddział PTTK w Świętochłowicach 

    i podległe Koła PTTK jest następująca:

    a) za 1 dniową wycieczkę ….......................................................... 1 pkt,   

    b) za wielodniową wycieczkę ….................................................….. 1 pkt za każdy dzień imprezy,

   c) za imprezę integracyjną            …................................................. 0,5 pkt za każdą imprezę.

4. Do punktacji wlicza się imprezy i wycieczki turystyczne wszelkich dyscyplin: krajoznawcze, górskie, 

     piesze po GOP itp. 

5. Konkurs będzie się odbywał corocznie i dla 3 pierwszych miejsc będą ufundowane nagrody książkowe. 

Podsumowanie konkursu odbędzie się na imprezie z okazji Światowego Dnia Turysty na koniec 

września każdego roku poczynając od 2023.                                                                                                                          Prezes Oddziału

                                                                                                                     Violetta Warmuzińska