PTTK
Ubezpieczenie członków PTTK w latach 2020 - 2023

                        Ubezpieczenie członków PTTK w latach 2020-2023

Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej i mienia PTTK jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest -Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.

funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

I.  Ubezpieczenie NNW członków PTTK

31 stycznia 2020 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa trzyletnią Umowę ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/001076/20/A).

 Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-        od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020,

-        od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022r. w przypadku opłacenia składki za rok 2021,

-        od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023r. w przypadku opłacenia składki za rok 2022.

Polisy są roczne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek. Członek nowo wstępujący zostanie objęty daną polisą od dnia następnego po opłaceniu składki.

Nr polisy w okresie 1.04.2020-31.03.2021 : TO50/001076/20/A.

 W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację), również gdy nie są członkami PTTK.

 W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróż z dnia 24 września 2018 r. (PAT/OW071/1809).

 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1.    W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.

2.    Ochrona ubezpieczeniowa  w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:

1)   śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

2)   uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

3)   wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,

4)   zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

5)   zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

6)   zwrotu udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,

7)   dziennego świadczenia szpitalnego ,

3.    W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:

1)   ubezpieczenie kosztów leczenia,

2)   ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,

3)   zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego,

4)   ubezpieczenie bagażu,

5)   ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „ASSISTANCE”.


 W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego świata w zakresie:

1)  trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz w wyniku zawału serca i udaru mózgu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),

2)  śmierci Ubezpieczonego: w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na skutek wystąpienia zawału serca/udaru mózgu (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),

3)  refundacji kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

4)  refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

5)  kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),

6)  dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 50 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu, w przypadku pobytu trwającego co najmniej 72 godziny (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),

7)  kosztów leczenia za granicą (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

8)  kosztów transportu i repatriacji (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

9)  kosztów transportu zwłok (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

     10)  kosztów ratownictwa na terytorium całego świata (suma ubezpieczenia 

           5.000 EUR na jedno zdarzenie),

     11)  ubezpieczenia bagażu w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

 W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:

Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

 Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

 Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:

1.  posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia oraz pozostałych osób spełniających definicję Ubezpieczonego określoną w  § 2 ppkt. 33) zawierających: imię, nazwisko oraz w przypadku członków PTTK datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę zamówienia nieodpłatnego  znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.

2.  udostępnienia na prośbę ERGO HESTIA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.

3.  przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo).

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków ERGO HESTIA może wstrzymać się
z wypłatą świadczenia.

Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Biura Zarządu Głównego PTTK.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA WYPADKU

 

Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

1.    Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia w całości lub części w przypadku, gdy Ubezpieczony nie udał się po pierwszą pomoc do placówki medycznej lub SOR w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia, wyłącznie w takim zakresie, w jakim nieskorzystanie z takiej pomocy miało wpływ na powstanie lub rozmiar następstw nieszczęśliwego wypadku, chyba że nieskorzystanie z pomocy nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego.

2.    W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP – związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:

przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić  telefonicznie prośbę  o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance  tel. + 48 (22) 522 29 90, (22) 232 29 90,  

1.      z zastrzeżeniem że w przypadku wymagającym wezwania karetki, należy to zrobić we własnym zakresie i następnie skontaktować się z Centrum Alarmowym,

2.      dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu numer polisy, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),

3.      umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,

4.      stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw,

5.      kontakt z Centrum Alarmowym  i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności ERGO HESTII.

6.    Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć ERGO Hestii dokumenty uzasadniające rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia, w szczególności:

a) numer polisy,

b) szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;

c) kopię diagnoz lekarskich i innych dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej,

d) kopię rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia; 

7.    Szkodę do ERGO HESTII  można zgłosić:

7.1  w formie elektronicznej na adres e-mail: brokerszkodybroker@ergohestia.pl

7.2  ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107  lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.

7.3  W przypadku zgłoszenia szkody na adres  brokerszkodybroker@ergohestia.pl

        Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestionariusz „Zgłoszenia szkody” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO HESTIA.

8.    Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się badaniu przez lekarza wyznaczonego przez ERGO HESTIA, jeżeli ERGO HESTIA uzna takie badanie za niezbędne dla rozpatrzenia złożonych roszczeń. Koszt takiego badania ponosi ERGO HESTIA.

9.    W trakcie likwidacji szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do zwolnienia innych zakładów ubezpieczeń, urzędów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz leczących go lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą z obowiązku zachowania wobec ERGO HESTIA w tajemnicy informacji, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność ERGO HESTIA.

10.    W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków niniejszego paragrafu, ERGO HESTIA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia skutków następstw nieszczęśliwego wypadku lub uniemożliwiło ERGO HESTIA ustalenie okoliczności i skutków nieszczęśliwego wypadku.

11.    Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie był poinformowany o zawarciu umowy na jego rachunek i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia.