PTTK
Sprawozdanie z obrad XI Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Świętochłowice

                             Sprawozdanie z obrad

XI Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w Świętochłowicach


W sobotę 10 września 2022 roku w Centrum Kultury Śląskiej przy ulicy Krauzego 1 odbył się XI Walny Zjazd Oddziału PTTK Świętochłowice. Dokładnie o godzinie 1400 ustępująca Prezes Oddziału kol. Anna Fijałkowska otworzyła Zjazd Oddziału, przywitała delegatów, zaproszonych gości w tym Honorowego Prezesa Oddziału kol. Henryka Kiesia, zasłużonych działaczy Oddziału PTTK Świętochłowicach: kol. Zdzisława Klose, Marię Klose, Joachima Knechtla i Mieczysława Myrtę. kol. Mieczysław Myrta i kol. Michał Sladek w imieniu reprezentowanych przez siebie Kół wręczyli kwiaty i podziękowali dotychczasowej Prezes za 9-letnią współpracę. Następnie kol. Anna Fijałkowska zaproponowała kandydaturę kol. Marii Klose na przewodniczącego Zjazdu i kol. Elżbietę Bohn na sekretarza Zjazdu. Obie kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane. Od tego momentu kol. Maria Klose prowadziła sprawnie obrady Zjazdu. Po odczytaniu przez Przewodniczącą Zjazdu porządku i regulaminu obrad nastąpiło zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad wybrano jednogłośnie Komisje: Mandatową, Wyborczą, Uchwał i Wniosków Zjazdu oraz skrutacyjną. Kol. Anna Fijałkowska odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK za lata 2017-2022, a kol. Bożena Michalska -członek Komisji Rewizyjnej Oddziału odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Kol. Maria Klose pełniąca dodatkowo funkcję członka Komisji Mandatowej ogłosiła prawomocność obrad Zjazdu. Na 26 wybranych delegatów obecnych było 25.

Delegaci i zaproszeni goście żywo dyskutowali nad sprawozdaniami i uzyskali dodatkowe wyjaśnienia o problemach z lokalem-siedzibą Oddziału w związku z remontem budynku OSiR „Skałka” i koniecznością znalezienia innego lokum. Następnie delegaci jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału PTTK. Również jednogłośnie zagłosowano o niewybieraniu Sądu Koleżeńskiego ze względu na brak przesłanek oraz nad liczebnością Władz Oddziału: Zarząd Oddziału ma liczyć 9 osób, Komisja Rewizyjna - 3 osoby.

Kolejnym punktem była prezentacja kandydatów do władz Oddziału PTTK zaproponowana przez ustępujący Zarząd oraz zgłaszanie kandydatów przez delegatów. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobach: Zdzisław Klose, Grażyna Stoparek-Rost i Eugenia Gold rozdano karty do głosowania i przeprowadzono wybory nowych Władz Oddziału oraz Delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów województwa Śląskiego.

W przerwie na liczenie głosów wszyscy uczestnicy zjedli obiad dostarczony przez bistro Nudelkula ze Świętochłowic.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów i nastąpiło ukonstytuowanie się nowych Władz Oddziału PTTK Świętochłowice. Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła do głosowania jeden wniosek dotyczący wpisania do KRS Statutu PTTK jako Statutu obowiązującego w Oddziale.

Na tym zakończył się XI Walny Zjazd Oddziału PTTK „Świętochłowice. 


                                                                            Ustępująca Prezes Oddziału PTTK

                                                                                         Anna Fijałkowska